Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 1. Deze algemene verkoops- en factuurvoorwaarden zijn van toepassing op (de dienstverlening van) VDP NV, met zetel te B-9000 GENT, Congreslaan 21, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0455.903.463 (hierna VDP), alsmede van haar rechtsopvolgers, en in het kader van de samenwerking met cliënten van VDP (hierna de Client(en)).
 2. VDP is gespecialiseerd in corporate finance diensten voor ondernemingen en hun aandeelhouders (begeleiding bij transacties en adviesverlening). Op de uitvoering van haar opdrachten zijn naast deze algemene voorwaarden ook de bijzondere voorwaarden (begeleidingsovereenkomst, bij brief of email bevestigde afspraken, andere) van toepassing welke laatste, bij tegenstrijdigheid, primeren.
 3. VDP spant zich naar best vermogen in om al haar toevertrouwde opdrachten tot een goed einde te brengen en dit binnen de op haar toepasselijke wettelijke en reglementaire omgeving, rekening houdende met de hoedanigheid van haar Cliënten (of deze bv. de hoedanigheid hebben van consument in de zin van het Wetboek Economisch Recht (WER)) en binnen de grenzen van de ethische normen die ze zich oplegt. In dit kader dienen alle prestaties beschouwd te worden in uitvoering van een inspanningsverbintenis, aangezien VDP geen enkele resultaatsverbintenis op zich neemt.
 4. De door de Cliënt in het kader van de opdracht verstrekte gegevens waarvan VDP redelijkerwijze weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, worden als vertrouwelijke informatie beschouwd. VDP zal deze informatie slechts gebruiken in het kader van de aan haar toevertrouwde opdracht, en niet meedelen aan derden, tenzij zij hiertoe gehouden is ingevolge enige wettelijke bepaling die haar hiertoe verplicht of tenzij zij hiertoe wordt verplicht op grond van een formele eis van een gerechtelijke of overheidsinstantie.
 5. Alle gegevens en informatie worden door de Cliënt aan VDP verstrekt onder de strikte verantwoordelijkheid van de Cliënt. De Cliënt is verantwoordelijk voor de volledigheid en de correctheid van alle inlichtingen, onder welke vorm ook, verstrekt aan VDP.
 6. In het kader van een opdracht verbindt de Cliënt er zich toe om haar volledige medewerking te verlenen bij de uitvoering van deze opdracht en om alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen die nodig zijn voor de juiste uitvoering van de opdracht. Bovendien zal de Cliënt er zich van onthouden om te handelen op een wijze die VDP kan hinderen in de behoorlijke uitvoering van haar opdracht.
 7. De Cliënt verbindt er zich toe onverwijld alle informatie te verstrekken die VDP in het kader van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, verplicht is om te bekomen zonder dewelke VDP de opdracht niet kan uitvoeren of verder zetten.
 8. In het kader van de uitvoering van de opdracht stelt de Cliënt persoonsgegevens ter beschikking van VDP. VDP zal deze persoonsgegevens op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze verwerken en bewaren, volgens de instructies van de Cliënt, en met eerbiediging van de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder inzake GDPR. De persoonsgegevens worden door VDP verwerkt overeenkomstig de bepalingen van het privacy statement van VDP op haar website (www.vdp.be/privacy statement).
 9. Behalve in geval van opzet of zware fout of van het (behoudens overmacht) niet-uitvoeren van een essentiële verbintenis die het voorwerp van de opdracht vormt , kan VDP of haar aangestelde niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die het gevolg is van of in relatie staat met de uitvoering van de opdracht. VDP kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt werd door de Cliënt of door derden, zelfs derden welke zij (met de nodige zorgvuldigheid) heeft aangeraden noch kan zij aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade of gevolgschade of schade volgend uit overmacht. Fiscaal advies, advies inzake commerciële beslissingen en dergelijke zijn uitdrukkelijk niet in de opdracht van VDP begrepen. In de mate de door VDP verstrekte adviezen ook betrekking hebben op dergelijke materies die vreemd zijn aan de opdracht, worden ze uitsluitend verstrekt onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat ze bevestigd worden door een door de Cliënt aangestelde deskundige in deze materies (bv. fiscaliteit) of dat de verantwoordelijkheid terzake bij de cliënt zelf ligt (bv. commerciële beslissingen). Elk advies van VDP moet in ieder geval binnen de context van de opdracht (qua tijdspanne, draagwijdte, inhoud, enz.) worden gelezen en kan niet worden gebruikt voor een ander doel of in een andere context. In geen geval kan VDP aansprakelijk gesteld worden voor de goede afloop van een beoogde operatie of transactie. In ieder geval is haar aansprakelijkheid beperkt tot haar schriftelijke adviezen en kan de totale aansprakelijkheid van VDP niet meer bedragen dan de vergoeding welke zij effectief voor een opdracht ontvangen heeft van de Cliënt, zonder dat dit het bedrag van 50.000,00 EUR overschrijdt. Klachten moeten binnen de 5 dagen aan VDP worden gemeld bij aangetekend schrijven, gericht aan het adres van haar zetel. In ieder geval kan VDP niet meer aansprakelijk worden gesteld zes maanden na de feiten of de nalatigheid waarvan beweerd wordt dat deze de schade hebben veroorzaakt, tenzij voor haar opzet, zware fout of voor die van haar aangestelden of voor het (behoudens overmacht) niet-uitvoeren van een essentiële verbintenis die het voorwerp van de opdracht vormde.
 10. De vergoedingen voor prestaties van VDP worden berekend ofwel in functie van het aantal gepresteerde uren vermenigvuldigd met de afgesproken uurtarieven (die verschillend kunnen zijn naargelang de anciënniteit en de specialisatie van de betrokken medewerkers en aanpasbaar zijn), ofwel op basis van een vaste of variabele (van de transactiewaarde afhankelijke, doorgaans procentueel deel ervan) succesvergoeding ofwel een combinatie van beiden, en dit in functie van het type dossier en de vereiste bekwaamheid, waarbij een minimum vergoeding kan worden vastgelegd. Een prijsvoorstel kan opgevraagd worden bij VDP via email: secretariaat@vdp.be.
 11. VDP kan voor aanvang van de opdracht en lopende de uitvoering van de opdracht één of meerdere voorschotten of “retainers” vragen aan de Cliënt, in de vorm van een vaste vergoeding of op basis van een uurtarief. Bij dossiers met een succesvergoeding is de “retainer” bij niet- realisatie van de transactie definitief verworven door VDP.
 12. De prestaties van VDP worden in principe op maandbasis gefactureerd of indien anders overeengekomen, gefactureerd volgens het verloop van de prestaties. Prestaties gedurende een bepaalde maand of periode geleverd kunnen, binnen de wettelijke grenzen, desgevallend in een andere maand of periode worden gefactureerd. Naast de afgesproken vergoeding voor de verrichte prestaties, komen alle bijkomende kosten die door VDP zijn gemaakt of gedragen ten behoeve van de Cliënt, ten laste van de Cliënt, inclusief alle rechtstreeks bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten.
 13. Alle vergoedingen zijn exclusief BTW. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Gent, aan de zetel van VDP, en dit zonder financiële of andere korting, op het rekeningnummer van VDP vermeld op de factuur. Klachten in verband met de factuur zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de acht dagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven worden medegedeeld aan de zetel van VDP. Na deze termijn wordt de factuur beschouwd als definitief aangenomen, wat de mogelijkheid tot latere klachten uitsluit. Ingeval van niet-stipte betaling zal door de Cliënt die geen consument is in de zin van het WER, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand, tot op de dag van volledige betaling, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10 (tien) % van de verschuldigde sommen, met een minimum van vijfhonderd euro (500 EUR). Ten aanzien van de Cliënt die als consument in de zin van het WER kan worden beschouwd, zal elke invordering gebeuren conform de dwingendrechtelijke regels en beperkingen terzake (inclusief interesten en schadebedingen ten belope van het maximaal toegelatene).
 14. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, wordt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar.
 15. Indien er zich na aanvang van de opdracht onvoorziene omstandigheden voordoen die de uitvoering van de opdracht door VDP bemoeilijken of duurder maken, zal VDP samen met de Cliënt nieuwe afspraken maken naargelang de nieuwe omstandigheden.
 16. VDP is gerechtigd de lopende opdrachten van rechtswege, na ingebrekestelling van de Cliënt, doch zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten, (i) indien de Cliënt de contractuele afspraken, waaronder deze algemene voorwaarden, niet nakomt of de betaling van een factuur niet uitvoert, (ii) in geval van insolventie, faillissement, vereffening, ontbinding of andere wijziging aan de juridische situatie van de Cliënt, (iii) of ingeval VDP daartoe gehouden is op basis van de wetgeving en regelgeving op haar van toepassing.
 17. VDP zal al het mogelijke doen om te voldoen aan haar verplichtingen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van de opdrachten als dit voortvloeit uit omstandigheden buiten haar wil om, zoals ziekte, stakingen, werkonderbrekingen, oorlogen, natuurrampen of andere gebeurtenissen die de normale uitvoering van de opdrachten aanzienlijk bemoeilijken of verhinderen.
 18. De adviezen, opinies, geschriften enz. die uitgaan van VDP of ontstaan in het kader van de uitvoering van de opdrachten behoren uitsluitend toe aan VDP en zijn slechts bestemd voor de Cliënt. De uitvoering van de opdrachten zal in geen geval de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten inhouden. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van VDP kan niets worden gereproduceerd, gepubliceerd of openbaar gemaakt.
 19. Voor iedere betwisting aangaande deze voorwaarden, een factuur of de geleverde prestaties zijn alleen de hoven en rechtbanken van Gent (afdeling Gent) bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.
 20. De hierboven aangegeven voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, zelfs binnen een permanente relatie, tenzij protest binnen de acht dagen na de eerste ontvangst. Behoudens anders overeengekomen zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing op de toekomstige relaties tussen partijen. Zij worden geacht te zijn tot stand gekomen op de zetel van VDP.
 21. Indien één van de bepalingen of een deel van een bepaling van deze voorwaarden nietig of ontoepasselijk zou verklaard worden, zullen de overige bepalingen van toepassing blijven. De bepaling waarvan de afdwingbaarheid in het gedrang komt, zal automatisch worden aangepast naar een juridisch afdwingbare bepaling, in overeenstemming met de bedoeling van partijen en hun hoedanigheid.

 

Investor database

Laat ons weten wat u zoekt door uw gegevens achter te laten. Wij contacteren u vrijblijvend wanneer we relevante investeringsopportuniteiten binnen uw sector aan u kunnen voorstellen.

Neem vrijblijvend contact met mij op